Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ADMON


Drogi Usługobiorco,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresami internetowymi http://admon.com.pl oraz http://admon.ie (dalej jako: „ Admon”, „Serwis Internetowy”).

Admon jest przede wszystkim zbiorem narzędzi przydatnych w pracy coacha lub trenera, które mogą usprawnić jego pracę i zwiększyć wydajność. Serwis Internetowy za pomocą jego funkcjonalności umożliwia klientom korzystanie z usług coacha lub trenera – sama jednak umowa o korzystanie z usług zawierana jest poza Serwisem Internetowym, bezpośrednio między danym coachem lub trenerem i klientem.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Admon, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Admon

1) O NAS

1. Właścicielem Admon jest MONIKA KUCHARCZYK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADMON MONIKA KUCHARCZYK wpisana do The Office of the Revenue Commissioners, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland, Tax Reg. No IE 2680534 E, adres poczty elektronicznej: admon.kucharczyk@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”, „Wykonawca”).

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. ABONAMENT – opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności dostępnych w Admon.

b. CENNIK – cennik opłat Abonamentowych dostępny na stronie Serwisu Internetowego.

c. CHAT – funkcjonalność Konta, która umożliwia prowadzenie rozmowy tekstowej pomiędzy Coachem i Klientem poprzez Serwis Internetowy.

d. COACH, TRENER – Usługobiorca będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym z Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową określoną w Regulaminie (nie będący w tym wypadku konsumentem) i korzystający z Admon na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.

e. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działań i elementów Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym zamieszczony w zakładce „Pomoc” na stronach Serwisu Internetowego.

f. INSTYTUCJA – Usługobiorca będący osobą fizyczną, prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (nie będącą konsumentem) korzystającą z Admon na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.

g. KLIENT – Usługobiorca będący osobą fizyczną korzystający z Admon na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.

h. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

i. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Opis funkcjonalności, działań i elementów dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

j. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym oraz informacje i materiały marketingowe od Usługodawcy.

k. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

l. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

m. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ADMON – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://admon.com.pl oraz http://admon.ie.

n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

o. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Admon.

p. USŁUGODAWCA – MONIKA KUCHARCZYK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADMON MONIKA KUCHARCZYK wpisana do The Office of the Revenue Commissioners, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland, Tax Reg. No IE 2680534 E, adres poczty elektronicznej: admon.kucharczyk@gmail.com.

q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie w Serwisie Internetowym m.in. Coachów oraz informacji szkoleniach i warsztatach zamieszczonych przez innych Usługobiorców.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ADMON

1. Admon powstał aby umożliwić Coachom usprawnienie swojej pracy i zwiększenie wydajności. Admon za pomocą swoich funkcjonalności dostępnych w ramach Usług Elektronicznych umożliwia Klientom korzystanie z usług Coacha – sama jednak umowa o korzystanie z takich usług, w tym warunki jej świadczenia i odpłatności, zawierana jest poza Serwisem Internetowym, bez udziału Usługodawcy – bezpośrednio między danym Coachem i Klientem.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Admon w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smarfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Dokładny opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania, w tym funkcjonalności i zasad odpłatności korzystania z Konta Coacha dostępny jest w Dokumentacji oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4) KORZYSTANIE Z ADMON PRZEZ COACHA

1. Coachem korzystającym z Admon może być jedynie Usługobiorca będący osobą fizyczną dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym z Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową polegającą na samodzielnym

przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych sesji, których celem jest wspieranie osób korzystających z tych sesji w realizacji ich własnych zamierzeń osobistych lub zawodowych. Ponadto Coach korzystający z Admon obowiązany jest spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

a. posiada certyfikat Coacha/Mentora/Trenera Rozwoju Osobistego wydany przez podmiot oferujący i realizujący usługi certyfikacji określonych wyżej grup zawodowych tj. Coach, Mentor, Trener

b. posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kursu, studiów lub innego programu edukacyjnego zwierającego w swoim tytule słowo „Coach“ lub „Coaching“, Mentoring lub „Mentor”

c. jest członkiem stowarzyszenia, którego celem statutowym jest zrzeszanie osób wykonujących zawód Coacha, Mentora, Trenera Rozwoju Osobistego

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Coacha, oraz oświadczenia które zostało przez niego złożone przy zakładaniu Konta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Coacha przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Coacha na czas trwania weryfikacji.

3. W Admon dostępne są dla Coacha następujące Usługi Elektroniczne: Konto (Profil), Newsletter oraz Wyszukiwarka.

4. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

5. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i wymaga uprzedniego utworzenia Konta.

6. Samo utworzenie Konta jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Konta w pełnym zakresie jego funkcjonalności jest odpłatne i wymaga uiszczenia prze Coacha Abonamentu zgodnie z Cennikiem. Do płatnych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Coacha należą między innymi: Chat, raportowanie, wyświetlenie artykułów napisanych przez Coacha na pierwszej stronie Admon, dostęp do narzędziowni tworzonej przez wszystkich Coachów, warsztatownia, publikacja wydarzeń z eventowni na stronie głównej Admon, tryb offline, promowanie Coacha na portalach społecznościowych, możliwość dodania video-wizytówki Coacha oraz przypomnienia wydarzeń z kalendarza.

a. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po wyborze Abonamentu zgodnie z Cennikiem oraz po dokonaniu opłaty przez Coacha. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Po upływie okresu objętego Abonamentem Coach ma możliwość wykupienia Abonamentu na kolejne okresy, a w przypadku rezygnacji z przedłużenia Abonamentu Usługodawca uprawniony jest do ograniczenia dostępu do odpłatnych funkcjonalności Konta.

b. Wysokość Abonamentu oraz jego rodzaje określone są w Cenniku.

c. Coach może uiścić Abonament korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.

d. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Abonamentu: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.transferuj.pl oraz płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu paypal.com.

i. Transferuj.pl - obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Transferuj.pl - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

ii. Paypal.com - obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

e. Rezygnacja Coacha z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Konta w trakcie trwania opłaconego Abonamentu nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres trwania Abonamentu.

7. Dokładny opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania, w tym funkcjonalności i zasad odpłatności korzystania z Konta dostępny jest w Dokumentacji oraz na stronie Serwisu Internetowego.

8. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Instytucja ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

9. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa dotyczącego Newslettera podczas uzupełniania danych Profilu i kliknięciu pola akcji – z tą chwilą Coach zostaje zapisany na Newsletter.

10. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Coacha oraz jednego przez Usługodawcę – (1) wypełnieniu przez Coacha formularza rejestracji, (2) kliknięciu przez

Coacha pola akcji, (3) potwierdzeniu przez Coacha chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej, (4) przesłaniu przez Coacha skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów zawierających co najmniej imię i nazwisko Coacha - niezbędnych do dokonania weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4 ust. 1 ppkt. a. - c. Regulaminu (przesłanie skanu może nastąpić poprzez jego załączenie podczas uzupełniania danych Profilu lub poprzez przesłanie na adres admon.kucharczyk@gmail.com) oraz (5) weryfikacji przesłanego skanu przez Usługodawcę (weryfikacja przeprowadzana jest w terminie 48 godzin od otrzymania skanu). Brak wykonania wszystkich kroków, o których mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Usługodawcę do zawieszenia lub usunięcia Konta. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Coacha następujących danych Coacha: imię i nazwisko Coacha, adres poczty elektronicznej, rodzaj Konta (Coach) oraz hasło.

a. Dla prawidłowego wyświetlania założonego przez Coacha Profilu w Serwisie Internetowym, a w szczególności w dostępnej w Serwisie Wyszukiwarce wymagane jest podanie przez Coacha następujących danych:

i. Wskazania terytorialnego zasięgu działalności, poprzez podanie kraju i miejscowości prowadzenia przez Coacha działalności związanej z coachingiem.

ii. Wskazania oferowanych przez Coacha usług polegających na samodzielnym przeprowadzaniu indywidualnych, bądź grupowych sesji coachingowych, których celem jest wsparcie osób korzystających z tych sesji w realizacji ich własnych zamierzeń osobistych lub zawodowych.

iii. Wskazanie języka, ew. języków w których Coach prowadzi sesje coachingowe,

iv. Wskazanie przynajmniej jednej z następujących informacji: numeru telefonu kontaktowego, adresu kontaktowego lub adresu strony internetowej Coacha.

b. Coach jest uprawniony do zamieszczania dodatkowych danych w swoim Profilu, które dotyczą jego osoby, bądź jego dotychczasowej działalności pod warunkiem, że są one związane z wykonywaniem zawodu Coacha.

c. Coach może zamieścić swój wizerunek w założonym przez siebie Profilu, a dodatkowo Coach, który wykupił Abonament ma możliwość zamieszczenia swojej video-wizytówki (nagranie video trwające maksymalnie 60 sekund).

11. Coach ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez odznaczenie checkboxa dotyczącego Newslettera zaznaczonego podczas zapisu i kliknięcie pola akcji lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admon.kucharczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland.

12. Coach ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnego w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admon.kucharczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland. Rezygnacja z Konta w trakcie trwania opłaconego Abonamentu nie uprawnia Coacha do zwrotu opłaty za pozostały okres trwania Abonamentu.

13. Coach zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia, by umieszczane przez niego w Serwisie Internetowym informacje były prawdziwe, rzetelne i precyzyjne.

14. Coach ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania podejmowane w Serwisie Internetowym, w szczególności za działania podejmowane przez niego w ramach wykonywania zawodu coacha, trenera lub mentora w tym za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

15. Usługodawca może zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu Internetowego Profil Coacha, jeżeli narusza on niniejszy Regulamin, w szczególności jeżeli Coach podał nieprawdziwe lub nierzetelne albo nieprecyzyjne informacje, albo złożył nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie zakładając Profil, lub narusza on prawa osób trzecich.

16. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Coacha w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

5) KORZYSTANIE Z ADMON PRZEZ INSTYTUCJĘ

1. Instytucją korzystającą z Admon może być jedynie Usługobiorca będący osobą fizyczną dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym z Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Korzystanie z Admon przez Instytucję jest nieodpłatne. Instytucja ma możliwość korzystania z Konta Instytucji, Newslettera i Wyszukiwarki.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Instytucję – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Instytucję następujących danych Instytucji: nazwa, adres poczty elektronicznej, rodzaj Konta (Instytucja) oraz hasło.

a. Po utworzeniu Konta Instytucja obowiązana jest uzupełnić swój Profil o dane dotyczące Instytucji, w tym poprzez podanie imienia i nazwiska osoby kontaktowej oraz adresu i nazwy Instytucji.

b. Instytucja ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnego w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admon.kucharczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland.

4. Korzystanie przez Instytucję z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

5. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i wymaga uprzedniego utworzenia Konta.

6. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Instytucja ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

7. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa dotyczącego Newslettera podczas uzupełniania danych Profilu i kliknięciu pola akcji – z tą chwilą Coach zostaje zapisany na Newsletter.

8. Instytucja ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez odznaczenie checkboxa dotyczącego Newslettera zaznaczonego podczas zapisu i kliknięcie pola akcji lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admon.kucharczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland.

9. Instytucja zobowiązana jest dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia, by umieszczane przez nią w Serwisie Internetowym informacje były prawdziwe, rzetelne i precyzyjne.

10. Usługodawca może zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu Internetowego Profil Instytucji, jeżeli narusza ona niniejszy Regulamin, w szczególności jeżeli Instytucja podała nieprawdziwe lub nierzetelne albo nieprecyzyjne informacje, albo złożyła nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie zakładając Profil, lub narusza on prawa osób trzecich.

11. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Instytucję w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

6) KORZYSTANIE Z ADMON PRZEZ KLIENTA

1. Klientem korzystającym z Admom może być jedynie Usługobiorca będący osobą fizyczną dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym z Usług Elektronicznych) nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Korzystanie z Admon przez Klienta jest nieodpłatne. Klient ma możliwość korzystania z Wyszukiwarki. Dodatkowo Klient ma możliwość podjęcia konwersacji z Coachem poprzez Chat udostępniany w ramach jego Konta Coacha.

3. Korzystanie przez Klienta z Wyszukiwarki oraz Chatu jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

4. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Instytucja ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

5. Korzystanie z Chatu przez Klienta możliwe je po wyszukaniu Coacha w Serwisie Internetowym umożliwiającego rozmowę poprzez Chat i kliknięcie w ikonkę Chatu.

7) KONTAKT Z ADMON

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: admon.kucharczyk@gmail.com) oraz poczta tradycyjna (30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystanie z Admon.

2. Zapraszamy również Państwa do kontaktu osobistego w naszym biurze (30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland), po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE ADMON

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: admon.kucharczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland.

2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admon.kucharczyk@gmail.com.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

4. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

5. Przerwa w działaniu Admon trwająca nie dłużej niż 48 godzin w danym miesiącu nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconego Abonamentu za ostatni odpłatny okres korzystania z Admon, a w przypadku braku płatności – do wysokości jednomiesięcznego Abonamentu za korzystanie z Admon. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Admon zawierane są zgodnie z prawem polskim i w zależności od wyboru Usługobiorcy - w języku polskim lub angielskim.

2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MONIKA KUCHARCZYK 30 The Green, Clonard Village, Wexford, Ireland admon.kucharczyk@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Admon